Mäklarringens Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss på Mäklarringen. Därför har vi på Mäklarringen upprättat en integritetspolicy som beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver även vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du kan utöva dem.

Vid frågor avseende integritet, dataskydd eller personuppgifter, vänligen kontakta din mäklare i första hand, alternativt kan du skicka e-post till support@maklarringen.se .

1. Om Mäklarringen

Mäklarringen är ett medlemsägt bolag som ägs genom enskilda mäklarkontor i såväl Sverige som Frankrike, Portugal, Spanien, Turkiet och på Cypern. Alla våra fastighetsmäklare i Sverige är registrerade fastighetsmäklare genom Fastighetsmäklarinspektionen.

Vi på Mäklarringen förbinder oss genom denna integritetspolicy att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer.

2. Om vår behandling av personuppgifter

2.1. Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som kan hänföras till dig som person. Med detta menar vi bl.a. ditt namn, din hemadress, fastighetsbeteckning till din fastighet, ditt telefonnummer, e-postadress, kontouppgifter, cookies, fotografier m.m. En personuppgift är alltså varje uppgift som någon direkt eller indirekt kan identifiera dig med.

De personuppgifter som vi behandlar är namn, personnummer, e-postadress, bostadsadress, telefonnummer, årsinkomst (ifall boendekostnadskalkyl utförs), civilstånd, kontouppgifter, för juridiska personer deras firmatecknare och kontaktpersoner, fastighetsbeteckning, foto på fastighet, kopia av legitimation samt i vissa fall övrig information som du delat med dig.

2.2. Vad är en behandling av personuppgifter?

Med behandling av personuppgifter menar vi i denna Integritetspolicy allt som vi gör med dina personuppgifter, det kan exempelvis vara genom att vi samlar in informationen, registrerar den i våra system, överför den till besiktningsman, bank m.m., men även att lagrar/arkiverar och gallrar i informationen.

2.3. Vilka personer berörs?

Mäklarringen behandlar personuppgifter om intressenter, budgivare, köpare och säljare.

2.4. Hur samlar vi in dina personuppgifter?

I huvudsak samlar vi in uppgifter från dig.

I vissa fall samlar vi in informationen från externa parter. Vi inhämtar din adressuppgift från extern part, uppgifter om fastigheten/bostaden hämtar vi in från lantmäteriet och bostadsrättsföreningen. Den information som vi hämtar in från tredje part är tillgänglig i offentliga register såsom folkbokföringsregistret och lantmäteriet. Uppgifter vi erhåller från bostadsrättsföreningar är inte tillgängliga i offentliga register.

2.5. Varför behandlar vi personuppgifter?

Orsaken till att vi behandlar personuppgifter om dig är framförallt för att administrera försäljningen av en bostad, fastighet, bostadsrätt m.m.

Vi sammanfattar i bilaga till denna integritetspolicy vilka behandlingar vi utför. Bilagan får du från din mäklare/mäklarkontor, men kan även erhållas från huvudkontoret.

2.6. Varför är behandlingen nödvändig?

Vi har identifierat en laglig grund för alla behandlingar vi utför. Vi behandlar personuppgifter i följande fall:

  • Samtycke – då du samtyckt till behandlingen (du kan alltid återkalla ett givet samtycke).
  • Avtal – för att fullgöra ett avtal som du har ingått med oss, det kan vara att du ingått ett förmedlingsavtal om att sälja din bostad genom oss.
  • Rättslig förpliktelse – Fastighetsmäklarlagen, bokföringslagen och penningtvättslagen ställer i vissa fall krav på oss att behandla personuppgifter. I dessa fall behandlar vi behandlar personuppgifter då det finns legala krav på oss att göra så.
  • Intresseavvägning – I vissa situationer har vi gjort en intresseavvägning av behandlingen av personuppgifter då vi har bedömt att vårt intresse av behandlingen av personuppgifterna väger tyngre än ditt integritetsintresse. Som exempel kan nämnas när du lämnat en intresseanmälan om ett objekt på vår hemsida eller en visning och vi behandlar informationen för att informera om visningar, fråga om intresse att delta i budgivningar m.m.

I bilagan till denna integritetspolicy sammanfattar vi vilken laglig grund vi har för respektive behandling vi gör. Läs mer här

2.7. Vem/vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi på Mäklarringen är restriktiva i att dela dina personuppgifter till externa parter. Inom Mäklarringenorganisationen delar vi dock informationen i de fall det bedöms nödvändigt.

I följande fall delar vi informationen till externa parter.

  • Information om säljare lämnas ut till företag såsom Hemnet, tidningar eller dylikt för att marknadsföra objektet, information lämnas också till din bank för att genomföra försäljningen, liksom till bostadsrättsförening och lantmäteriet. Informationen kan komma att lämnas ut till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) vid en begäran från FMI. Vi delar dock endast information som är nödvändig och den externa parten får inte tillgång till samtliga de uppgifter vi har om dig.
  • När du gör en intresseanmälan på ett objekt eller anmäler dig till en av våra visningar öppnas ett konto åt dig på boneo.se för att Boneo ska kunna skapa en bevakning och skicka information till dig om liknande bostäder till salu. När du klickar på ”Se liknande bostäder hos Boneo.se” och fyller i dina personuppgifter skickas de till Boneo. Boneo delar uppgifterna med oss för att vi ska kunna lägga till dig i vårt spekulantregister i syfte att hjälpa dig med bostadsförsäljning/-köp.
  • Efter genomförd intresseavvägning kan vi komma att lämna ett begränsat antal personuppgifter, framförallt kontaktuppgifter, till våra samarbetspartners så att dessa bland annat kan erbjuda dig tjänster som normalt kan vara av intresse i samband med en flytt. Vi ingår avtal med dessa samarbetspartners om hur de får behandla dina personuppgifter.

Vi verkar för att inte sprida dina personuppgifter utanför Sverige, men i de fall du har kontakt med någon av våra utlandskontor sprids informationen av självklara skäl till det land utlandskontoret befinner sig. I de fall du haft kontakt med vårt mäklarkontor för Turkiet kommer informationen du lämnat och som behövs för att leta eller köpa ett objekt i Turkiet att spridas utanför EU i den mån det är nödvändigt att fullgöra avtalet mellan dig och mäklarkontoret.

3. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Hur länge vi behåller personuppgifter varierar mellan de olika behandlingarna. Vi behåller inte personuppgifterna längre än vad som är nödvändigt för respektive behandling. Lagringstiden baseras i flertalet fall på lagstadgade lagringstider så som fastighetsmäklarlagen (10 år) och penningtvättslagen (5 år). Vi redovisar för de maximala gallringstiderna i bilagan för respektive behandling.

4. Säkerhet

Vi är måna om att information om dig inte sprids till obehöriga och jobbar därför kontinuerligt med säkerhet. Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst.

5. Dina rättigheter gentemot oss

Behandling av personuppgifter ska alltid ske enligt gällande lag. Den lag som gäller är den så kallade dataskyddsförordningen, en europeisk förordning som gäller på inom hela EU. Dataskyddsreformen ger dig följande rättigheter:

Rätt till information Du har rätt att få information om när dina personuppgifter behandlas. Du ska få denna information både när uppgifterna samlas in och om du begär det. Vi tillhandahåller denna information kostnadsfritt vid begäran.

Rätt till rättelse Vi vill självklart att den information vi har om dig är korrekt. Om någon uppgift blivit felaktig har du rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig korrigerad.

Rätt att bli raderad I flertalet fall baserar vi våra behandlingar på tvingande regler i lag. Rätten att radera information är därför något begränsad.

I följande fall har du rätt att få information om dig raderad:

- Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka vi samlat in dem eller på annat sätt behandlats.

- Om du återkallar ett samtycke som du gett oss och behandlingen enbart grundar sig på detta samtycke.

- Om vår grund för behandlingen är en intresseavvägning och du invänder mot denna behandling och dina skäl väger tyngre än de skäl vi har för behandlingen.

- Om vi behandlar personuppgifterna på något olagligt sätt

- Om lag eller annan författning kräver att vi raderar personuppgifterna.

Rätt till begränsning av behandling Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas för att i framtiden endast behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätt att göra invändningar Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan t ex alltid invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Vid en sådan invändning har vi ingen rätt att skicka ut direkt marknadsföring till dig.

Rätt till dataportabilitet Du har rätt att be oss tillhandahålla den information vi har om dig i ett strukturerat maskinläsbart format och få denna information överförd till en annan personuppgiftsansvarig. För att detta ska vara möjligt ska behandlingen grunda sig på ett samtycke från dig eller på avtal, alternativt att behandlingen är automatiserad.

6. Kontaktuppgifter

På Mäklarringen ansvarar respektive mäklarkontor för de behandlingar de gör, d.v.s. de är personuppgiftsansvariga och ansvarar för att följa dataskyddsförordningen.

Om du har några frågor om vårt arbete med dina personuppgifter, eller om du vill få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, personuppgifter rättade eller raderade ber vi dig i första hand att kontakta ditt mäklarkontor.

Du kan även skicka e-post till oss på support@maklarringen.se .

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du kontakta Datainspektionen. Datainspektionens kontaktuppgifter är www.datainspektionen.se, telefon: 08-657 61 00, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se eller adress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.