Sök på Mäklarringen

Mäklarringen

;

Mäklarringens Personuppgiftspolicy

 Hantering av personuppgifter enligt PUL

Mäklarringen hanterar de personuppgifter som lämnas till fastighetsmäklare eller annan person ansluten till Mäklarringen i enlighet med Personuppgiftslagen, PUL (SFS 1998:204). Personuppgiftslagens syfte är att skydda enskilda personer mot att deras integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Lagen är huvudsakligen tillämplig på behandling av personuppgifter som helt eller delvis utförs med hjälp av datorer, men är även aktuell vid manuella, sökbara register. Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan härledas till en nu levande person, exempelvis namn, adress och personnummer.  

Personuppgiftsansvarig 

Personuppgiftsansvarig är Mäklarringen Svenska AB (orgnr. 556305-4708) med besöks- och postadress Spångavägen 138, 168 59 Bromma, Tel: 08-501 394 90, E-post: support@maklarringen.se, Web: www.maklarringen.se

Om registrering 

Mäklarringen registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i olika register. Personuppgifterna samlas in när en person anlitar en fastighetsmäklare, svarar på enkäter, använder eller anmäler sig till Mäklarringens olika tjänster, tar del av säljerbjudande/kampanj eller på annat sätt kommer i kontakt med Mäklarringen. Har personen i fråga skyddad identitet är det av stor vikt att detta meddelas Mäklarringen.

Registrering och behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig och lämplig även då den registrerade inte lämnat något särskilt samtycke. Till exempel för att Mäklarringen ska kunna fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag. Se vidare om syfte med behandlingen nedan. 

Kompletterande uppgifter 

För att Mäklarringen ska kunna följa det lagstadgade kravet på god kund- och registervård kan Mäklarringen behöva komplettera eller uppdatera personuppgifterna med uppgifter inhämtade från offentliga eller privata register, som adress, fullständigt för- och efternamn, telefonnummer samt födelsedatum. 

Syfte och användning av personuppgifter 

Syftet med behandlingen av personuppgifter är främst för att fullgöra förmedlingsuppdrag och utföra andra tjänster. Personuppgifterna används också för att Mäklarringen ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och vidta åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats. Personuppgifterna används för att Mäklarringen ska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten. För sådan registrering och behandling av personuppgifter, som enligt Personuppgiftslagen är tillåten utan samtycke från den registrerade, inhämtas inget samtycke från den registrerade. 

Personuppgifterna används av Mäklarringen för att ge en helhetsbild av den registrerades engagemang, för att kunna ge en god service, för marknadsföring och statistik samt för marknads- och kundanalyser. Bilder, förmedlade bostäders försäljningspriser och adresser kan var för sig eller tillsammans offentliggöras och publiceras på egna hemsidor eller på annat sätt användas i marknadsföringssyfte eller för nyhetsändamål. De registrerade uppgifterna används även för att erbjuda andra registrerade boenderelaterade produkter och tjänster som bolån och försäkringar som tillhandahålls av Mäklarringen och dess samarbetspartners.

Fastighetsmäklarinspektionen 

En fastighetsmäklare har enligt lag en skyldighet att tillhandahålla Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) uppgifter och handlingar som FMI begär i sin tillsyn. Personuppgifter kan därför även komma att lämnas ut till FMI.

Begäran av information 

Den registrerade har rätt att kostnadsfritt – en gång per kalenderår – få information om vilka av dennes personuppgifter som finns registrerade av Mäklarringen. Begäran om registerutdrag ska göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknat av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Begäran skickas till personuppgiftsansvarig på adressen angiven ovan. 

Rättelse samt gallring av uppgifter 

Den registrerade har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Den registrerade kan även begära att de registrerade personuppgifterna inte används för direkt marknadsföring. Anmälan ska då skickas till adressen under rubriken Personuppgiftsansvarig ovan. 

Mäklarringen gallrar registrerade personuppgifter regelbundet. Personuppgifter lagras av Mäklarringen under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Mäklarringen vidtar rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter. Uppgifterna raderas även efter begäran av den registrerade.

Samtycke

Genom att godkänna våra villkor, genom att använda våra tjänster, registrera dig på vår webbsida, anmäla dig som spekulant på ett objekt per telefon, e-post eller direkt till oss samtycker du till Mäklarringens insamling och behandling av dina personuppgifter enligt vad som anges ovan.

Fri värdering