Bygglov

Hur ansöker man om bygglov till kommunen?

De flesta ombyggnationer eller nybyggnationer kräver bygglov. Om det som ska byggas eller byggas om ligger inom ett område med en detaljplan så prövas byggloven mot detaljplanen. Till exempel i ett detaljplanbelagt område så behöver man bygglov för att måla sin villa röd istället för gul. Att bygga nytt, kanske ett hus, en carport eller även större saker som är mobila men som tenderar att ligga länge på en plats till exempel en husbåt kräver bygglov.

En ansökan om bygglov skickas till kommunen. Först samlas de handlingar och dokument in som behövs (vad det är varierar beroende på vad som ska byggas) och sedan skrivs ansökan och skickas in. Ansökan behandlas, beslut tas. Kärnan i ett bygglovsärendet är alltid balansen mellan enskilda intressen och de allmänna - som till exempel miljö- och klimataspekter, avfallshantering, skydd för värdefulla bebyggelseområden och så vidare. Om beskedet är positivt så ges i nästa steg ett startbesked. Då får det börja byggas. När bygget är klart ger kommunen om allt är i sin ordning ett slutbesked och efter det får byggnaden användas.

Bygglov om detaljplan saknas

Om ett område inte har detaljplan ser processen lite annorlunda ut för den som vill bygga där. Läs mer om detaljplan här. Utredningen som kommunen då gör är mer omfattande än för platser där en detaljplan finns. Eftersom inga ramverk finns överhuvudtaget så måste fler parametrar undersökas. Det börjar med en lokaliseringsprövning. Innan man ens kan ansöka om bygglov måste man få ett förhandsbesked, inför att det ges görs en lokaliseringsprövning. Vilket innebär att kommunen helt enkelt tittar om en åtgärd är lämplig på platsen där den ska utföras. Kommunen lutar sig då mot översiktsplanen (som finns för alla kommuner), den är inte till skillnad från detaljplanen juridiskt bindande utan bara vägledande.

Under bygglovsansökan undersöks sedan om åtgärden, bygget, utbyggnaden eller vad det rör sig om klarar utformningskrav, miljökvalitetsnorm, varsamhetskrav, omgivningsbulller samt en rad andra parametrar. Det är enbart kommunen som avgör i ett bygglovsärende. Men ibland blandas andra myndigheter in, till exempel Försvarsmakten om någon sorts säkerhetsfråga gällande försvaret kan antas spela in eller Trafikverket om till exempel ett bygge ska uppföras nära en statlig väg.