Transportköp

Vad är transportköp?

Transportköp innebär att köparen inom tre månader från sitt förvärv på oförändrade villkor överlåter hela eller en del av fastigheten som förvärvats till en ny köpare.

Vad krävs för att lagfartskostnad/stämpelskatt endast behöver betalas för det senaste förvärvet

Vid ordinarie förfarande av lagfart vid köp läs mer här.

För att man vid transportköp skall slippa betala stämpelskatten endast en gång gäller följande;

  • Vidarförsäljningen måste avse hela köpet. Om t.ex. två personer köpt en fastighet till lika delar kan den ena köparen transportera sin hälften del till en ny köpare. Om en person köpt en fastighet själv kan denna person inte transportera halva fastigheten till ny ägare.
  • Överlåtelsen måste ske på oförändrade villkor. Den enda förändringen i det senare köpekontraktet som får ske är tiden för tillträde och betalning samt sättet för betalning som påkallas av ändrade inteckningsförhållanden.
  • Ansökan om lagfart måste göras inom tre månader från första köpets fullbordande. d.v.s. inom den tid som är lagstadgad för det första köpet, inom tre månader från fångeshandlingens upprättande.

Skattebefrielse medges ej om;

  • Den som överlåtit egendomen är en juridisk person (B) som förvärvat egendomen från en annan juridisk person (A) som ingår i samma koncern och den som förvärvat egendomen är en juridisk person (C) som är moderföretag eller dotterbolag till den som överlåtit egendomen till förvärvaren (B).

Hur ansöker man om skattebefrielse

Begäran om skattebefrielse sker i samband med ansökan om lagfart. En sådan ansökan kan se ut enligt nedan;

Härmed transporteras köpet mellan å ena sidan ”part A" och å andra sidan ”part B” i den ingivna fångeshandlingen daterad den ÅÅÅÅ-MM-DD avseende fastigheten/tomträtten Skoby Skoby 1:1 för samma köpeskilling X kr och även i övrigt på oförändrade villkor till ”part C” (fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress)

Undertecknade överlåtare och förvärvare försäkrar härmed på heder och samvete,

1) att ersättning för den överlåtna egendomen inte lämnats och inte heller ska lämnas utöver vad som framgår av den ingivna överlåtelsehandlingen,

2) att inte heller i övrigt avtal träffats om tillägg till eller annan ändring i villkoren för tidigare förvärv än vad som angetts i den ingivna överlåtelsehandlingen samt

3) att förhållanden som avses i 7 § andra stycket lagen om stämpelskatt inte föreligger.

1 Skoby den 5 november 2013

Underskrift ”part B” Underskrift ”part C”


(Överlåtare) (Förvärvare)

Namnförtydligande ”part B” Namnförtydligande ”part C”

Ovanstående överlåtares namnteckning bevittnas:

Underskrift Vittne 1 Underskrift Vittne 2

Namnförtydligande Namnförtydligande

Godkännes:


Underskrift överlåtarens make/maka

Namnförtydligande