Vad är ett servitut?

Vad är ett servitut?

Ett servitut ger en fastighet en annan fastighet en rätt att på något sätt nyttja den andra fastigheten. Den fastigheten som ger rätten kallas för den härskande fastigheten och den som nyttjar servitutet kallas för den tjänande.

Exempel på servitut

Det finns många olika typer av servitut t. ex rätten att köra på en väg belägen på en annan fastighet, rätt till att placera ett avlopp på en annans fastighet, rätt till att nyttja en brygga på annans fastighet m.m. Ett servitut kan även innehålla ett förbud, t.ex att fastigheten inte genom växtlighet får skymma annans sjöutsikt.

Olika typer av servitut

Det finns officialservitut och avtalsservitut.

Ett officialservitut är ett myndighetsbeslut och tillkommer via förrättning av Lantmäteriet. Det är viktigt att denna typ av servitut är stadigvarande och av vikt för de inblandade fastighetsägarna. Officialservitut gäller för all framtid alternativt till myndighet fattar ett nytt beslut. Officialservitut är alltid inskrivna på Lantmäteriet och går därigenom alltid att utläsa på ett fastighetsutdrag.

Mer om hur du beställer ett fastighetsutdrag kan du läsa här.

Ett avtalsservitut är ett avtal mellan två fastighetsägare. För att ett sådant avtal skall vara giltigt krävs det att det är skriftligt, det skall framgå vilken fastighet som är härskande respektive tjänande samt vilken avsikt avtalet skall ha. Ett avtalsservitut kan man begränsa att gälla under viss tid. För att avtalet skall gälla för framtida fastighetsägare krävs att det registreras på Lantmäteriet.

Undersökningsplikt och upplysningsplikt om servitut

Att ta reda på om en fastighet berörs av ett servitut ingår inte i köparens undersökningsplikt om man är i god tro. För att vara i god tro skall man inte ha misstänkt att det finns några servitut som berör fastigheten. Säljaren har däremot en upplysningsplikt att förmedla information om eventuella servitut.

Skillnaden mellan servitut och nyttjanderätt

En nyttjanderätt ger en person, ett företag eller en kommun rätten att nyttja någon annans fastighet under en bestämd tidsperiod 25 eller 50 år. Nyttjanderätt kan vara arrende, hyra eller allmän nyttjanderätt.