Olika typer av värmepumpar

Det finns inte mindre än fem olika typer av värmepumpar:

  • Bergvärmepump
  • Jordvärmepump
  • Luft-vattenvärmepump
  • Frånluftsvärmpump
  • Luft-luftvärmepump.

För att kunna installera de fyra första alternativen, bergvärmepump, jordvärmepump, luft-vattenvärmepump eller frånluftsvärmpump krävs det att du har ett vattenburet värmesystem.

Nedan kan du läsa en enkel beskrivning av hur de olika pumparna fungerar.

Bergvärmepump

Genom att borra ett till två djupa hål i marken, Djupet på hålen kan variera mellan 70 – 200 m. Via dessa hål tar man tillvara på den lagrade solvärmen i marken. I borrhålet sänks en slang med vätska som värms upp av berget och sedan pumpas upp till huset. Bergvärmepumpen utvinner värmen och höjer temperaturen till 35 – 70 grader och skickar ut den till husets värme- och varmvattensystem, därefter pumpas vätskan ner i berggrunden igen för ny uppvärmning. Systemet går även att använda omvänt. Värmen från byggnaden skickas ner i berggrunden, temperaturen på vätskan i slangen sjunker. Den nedkylda vätskan används för att kyla bostaden.

Jordvärmepump

Man har här grävt ned en slang i marken på ca 0,9 – 1,5 meters djup (slingan måste ligga på frostfritt djup) avståndet mellan slingorna skall minst vara 1,5 m. En vätska cirkulerar i slangen som värms upp av jordvärmen. Jordvärmepumpen utvinner värmen och höjer temperaturen till 35 – 70 grader och skickar ut den till husets värme- och varmvattensystem.

Luft-vattenvärmepump

Värmepumpen placeras på utsidan av huset. Den utvinner solenergi som lagrats i uteluften. En vätska cirkulerar i värmepumpen. Vätskan hämtar upp värmen från uteluften via en förångare. Värmen utvinns via kompressorteknik och överförs till husets värmesystem. Värme i luften kan utvinnas ner mot en temperatur mot 20 minusgrader.

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump ventilerar, värmer och renar inomhusluften. En frånluftsvärmepump återvinner värmen i luften före den ventileras ut. För att detta skall kunna fungera krävs att du har ett mekaniskt ventilationssystem.

Luft-luftvärmepump

En luft-luftvärmepump består av en utedel och innedel som sitter ihop med kopparrör. Luft-luftvärmepumpen utvinner energi ur luften utomhus och omvandlar den till värme eller kyla med hjälp av en kompressorteknik. I kopparröret transporteras ett köldmedium som är nyckeln till energiutvinningen. Innedelen sprider värme eller kyla. Därutöver renar den inomhusluften.